Regulamin

Regulamin Aplikacji Internetowej „Selfie z Gwiazdą”

§1 Zakres przedmiotowy

Niniejszy Regulamin Aplikacji Internetowej „Selfie z Gwiazdą”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji Internetowej „Selfie z Gwiazdą” udostępnionej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod adresem www.selfiezgwiazdasportu.pl.

§ 2 Słowniczek

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
-    Administrator aplikacji – podmiot zarządzający Aplikacją Mobilną; funkcje Administratora pełni Usługodawca,
-    Aplikacja Internetowa „Selfie z Gwiazdą” - aplikacja, za pomocą której Użytkownik może przeglądać profile gwiazd sportu, instytucji oraz wyszukiwać wydarzenia organizowane przez gwiazdy sportu i/lub instytucje, zwana dalej także Aplikacją Internetową,
-    Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, pozwalający na autoryzację Użytkownika, wprowadzany przez Użytkownika w celu zalogowania się do Aplikacji Internetowej,
-    Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się celem zalogowania się do Aplikacji Internetowej,
-    Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego loginu i hasła celem skorzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Aplikacji Internetowej,
-    Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła,
-    Urządzenie końcowe - wszelkie podłączone do Internetu urządzenia umożliwiające korzystanie z Aplikacji Internetowej, w szczególności komputer, laptop, telefon komórkowy,
-    Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w ramach Aplikacji Internetowej, umożliwiające w szczególności zapoznawanie się z materiałami dostępnymi w Aplikacji Internetowej oraz korzystanie z dostępnych w Aplikacji Internetowej usług,
-    Usługodawca – Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,
-    Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
-    Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.),
-    Użytkownik - każdy podmiot, który korzysta z Aplikacji Internetowej „Selfie z Gwiazdą”. Użytkownikiem jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeśli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego może korzystać z Aplikacji Internetowej, a czynności takiego Użytkownika dokonywane są za zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem, jeśli jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 
§3 Postanowienia ogólne

1.    W ramach Aplikacji Internetowej Usługodawca umożliwia Użytkownikom:
a.    Przeglądanie, wyszukiwanie gwiazd sportu i powiązanych z nimi wydarzeń oraz galerii,
b.    Przeglądanie, wyszukiwanie instytucji i powiązanych z nimi wydarzeń,
c.    Tworzenie profili gwiazdy sportu, dodawanie galerii, dodawanie wydarzeń,
d.    Pobieranie zdjęć z galerii,
e.    Wgrywanie na serwer zdjęć-selfie z Gwiazdami,
f.    Udostępnianie treści w portalach społecznościowych.
2.    Użytkownik oświadcza, że korzystając z Aplikacji Internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Aplikacji Internetowej.
3.    Do korzystania z Aplikacji Internetowej nie jest wymagana uprzednia rejestracja Użytkownika. Rejestracja daje jednak Użytkownikowi możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji Internetowej.
4.    Korzystanie z Aplikacji Internetowej jest nieodpłatne. Użytkownik może zostać obciążony opłatami wynikającymi z kosztów połączenia telefonicznego, kosztami wysłania wiadomości SMS i/lub kosztami transmisji danych przy połączeniu z siecią Internet. Wysokość opłaty ustalana jest przez operatora telefonicznego i/lub internetowego Użytkownika i wynika z aktualnego cennika operatora.
5.    Usługodawca i Administrator oświadczają, iż dołożą należytej staranności, aby dostęp do Aplikacji Internetowej zapewniony był w sposób ciągły i nieprzerwany oraz by Użytkownicy mogli w dowolnym czasie korzystać z jej funkcjonalności. W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca i Administrator zastrzegają możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Aplikacji.
6.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
7.    Użytkownik zawiera umowę o korzystanie z Aplikacji poprzez rozpoczęcie korzystania z jego jakichkolwiek funkcjonalności. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Aplikacji następuje wraz z zakończeniem korzystania przez Użytkownika z jego jakichkolwiek funkcjonalności.
8.    Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Internetowej równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu nie powinien korzystać z Aplikacji Internetowej.

§ 4 Funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji Internetowej

1.    W ramach Aplikacji Internetowej Selfie z Gwiazdą dla każdego Użytkownika dostępne są funkcjonalności:
a.    Przeglądanie, wyszukiwanie gwiazd sportu i powiązanych z nimi wydarzeń oraz galerii,
b.    Przeglądanie, wyszukiwanie instytucji i powiązanych z nimi wydarzeń,
c.    Pobieranie zdjęć z galerii,
d.    Wgrywanie na serwer zdjęć-selfie z Gwiazdami,
e.    Udostępnianie treści w portalach społecznościowych.
2.    Użytkownik zalogowany i zaakceptowany przez moderatora może za pośrednictwem profilu Użytkownika dodatkowo korzystać z następujących funkcjonalności:
a.    Tworzenie profili gwiazdy sportu, dodawanie galerii, dodawanie wydarzeń.


§ 5 Rejestracja Użytkownika oraz likwidacja konta Użytkownika

1.    Użytkownik w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji Internetowej obowiązany jest dokonać uprzedniej rejestracji.
2.    Rejestracja ma charakter jednorazowy.
3.    Rejestracja oraz likwidacja konta Zalogowanego Użytkownika jest bezpłatna.
4.    Użytkownik uprawniony jest do posiadania wyłącznie jednego konta w ramach Aplikacji Internetowej.
5.    Rejestracji dokonuje się w Aplikacji Internetowej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. Treść Regulaminu przesyłana jest Użytkownikowi na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
6.    Formularz zgłoszeniowy wypełnia się poprzez podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, login, hasło, numer telefonu oraz adres e-mail.
7.    Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania. Osoby fizyczne, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji Internetowej.
8.    Po zalogowaniu się przez Użytkownika z użyciem hasła wygenerowanego przez system Użytkownik ma możliwość jego zmiany.
9.    W trakcie logowania Użytkownik podaje login lub swój numer telefonu wskazany w trakcie rejestracji oraz hasło.
10.    Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i/lub loginu oraz za szkody z tego wynikłe.
11.    Użytkownik posiada możliwość edycji i zmiany swoich danych za pośrednictwem profilu Użytkownika.
12.    Użytkownik powinien aktualizować dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego. Aktualizacji danych dokonuje się poprzez zmianę stosownych danych na koncie Użytkownika.
13.    Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych przez Użytkownika.
14.    Użytkownik uprawniony jest do zlikwidowania swojego konta w każdym czasie.
15.    Likwidacji konta Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie opcji usunięcia konta dostępnej na profilu Użytkownika.
16.    W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator uprawniony jest do wysłania Użytkownikowi wezwania do zaprzestania naruszania Regulaminu na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji i/lub umieszczenia numeru telefonu Użytkownika na tzw. czarnej liście numerów.
17.    Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w sytuacji, w której pomimo podjętych kroków zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedniego, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

1.    Użytkownik zobowiązany jest do:
1)    korzystania z Aplikacji Internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem,
2)    niewykorzystywania loginów innych Użytkowników bez ich wiedzy i zgody,
3)    niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników,
4)    niedziałania na szkodę innych Użytkowników i/lub innych osób,
5)    niewykorzystywania w nazwie konta Użytkownika wyrażeń i słów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodnych z dobrymi obyczajami i/lub do których Użytkownik nie ma stosownych uprawnień.
2.    Użytkownik w celu ochrony swojego konta nie powinien udostępniać hasła osobom trzecim, zaś w przypadku ujawnienia hasła osobom trzecim powinien niezwłocznie zmienić hasło.
3.    Użytkownik powinien posiadać zainstalowane na urządzeniu końcowym aktualne oprogramowanie antywirusowe. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy i Administratora z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych z zaniechania tego obowiązku.
4.    Zakazane jest podszywanie się przez Użytkownika pod inne osoby.
5.    Zakazane jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, mogących przerwać, zniszczyć i/lub ograniczyć dostęp do Aplikacji Internetowej.
6.    Zakazane jest wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z Aplikacji Internetowej.
7.    Użytkownik, który stwierdzi naruszenie prawa, norm społecznych, norm obyczajowych, prywatności bądź postanowień niniejszego Regulaminu przez innego Użytkownika, uprawiony jest do zgłoszenia tego faktu Administratorowi. Zgłoszenia dokonuje się poprzez funkcjonalność serwisu „Zgłoś nadużycie”. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: wskazanie sposobu naruszenia oraz nazwy Użytkownika, który dopuścił się naruszenia, jak również nazwę Użytkownika dokonującego zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator podejmie stosowne działania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7 Uprawnienia Administratora

1.    Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie i zarządzanie Aplikacją Mobilną.
2.    Administrator uprawniony jest do dokonywania rozbudowy Aplikacji Internetowej, a także modyfikowania listy wymagań sprzętowych i/lub programowych niezbędnych do prawidłowego działania Aplikacji Internetowej.
3.    Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikowania szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych w ramach Aplikacji Internetowej, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
4.    Administratorowi przysługuje prawo do:
1)    powodowania zakłóceń w trakcie korzystania przez Użytkownika z zasobów Aplikacji Internetowej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Administratora,
2)    awaryjnego wyłączenia dostępu do Aplikacji Internetowej lub części funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Internetowej bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie,
3)    okresowego wyłączania dostępu do Aplikacji Internetowej bądź niektórych usług dostępnych w Aplikacji Internetowej,
4)    zmiany zasad funkcjonowania całego Aplikacji Internetowej lub części funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji Internetowej,
5)    wprowadzania sporadycznych, krótkich przerw natury technicznej w dostępie do całego Aplikacji Internetowej lub części funkcjonalności w ramach Aplikacji Internetowej bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
6.    W sytuacjach wskazanych w ust. 4 pkt. 3 i pkt. 4 Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych przez Administratora działaniach z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.selfiezgwiazdasportu.pl.
7.    Ograniczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 może zostać wprowadzone na czas określony lub nieokreślony, jednak nie dłuższy niż konieczny do zakończenia niezbędnych prac.
8.    Administrator uprawniony jest do umieszczania w Aplikacji Internetowej odnośników do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy i Administratora

1.    Odpowiedzialność za naruszenie postanowień § 6 spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
2.    Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Aplikacji Internetowej oraz skutki z tego wynikające.
3.    Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy i Administratora za:
1)    szkody powstałe w wyniku przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji Internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych, spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu, a także w wyniku działania siły wyższej,
2)    szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika.
4.    Usługodawca i Administrator nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego działania, błędów, braków, zakłóceń oraz defektów Aplikacji Internetowej.
5.    Wszelka odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku zagrożeń występujących w sieci Internet, tj. w szczególności włamań do systemu Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami spoczywa na Użytkowniku.
6.    Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za spowolnienie i/lub ograniczenie transferu danych do wartości zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych Aplikacji Internetowej.
7.    Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych danych.
8.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z odnośników do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie oraz szkody z tego tytułu powstałe.

§ 9 Własność intelektualna

1.    Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne itp. oraz ich układ stanowią własność intelektualną Usługodawcy bądź podmiotów trzecich.
2.    Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
3.    Usługodawca wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Usługodawcy, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Usługodawcy przez podmiot wykorzystujący te materiały.
4.    W przypadku wykorzystania przez Użytkownika treści zamieszczonych w Aplikacji Internetowej, Użytkownik lub podmiot trzeci obowiązany jest do podania źródła pozyskania tych treści.
5.    Wszelkie prawa do Aplikacji Internetowej, a także wszystkich jego elementów, tj. w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, należą do Usługodawcy.
6.    Korzystanie z Aplikacji Internetowej przez Użytkowników nie stanowi podstawy nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Aplikacji Internetowej i/lub treści zamieszczanych w Aplikacji Internetowej.
7.    Użytkownik dodający zdjęcia poprzez funkcjonalność „Prześlij zdjęcie” udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej licencji na publikowanie, przetwarzanie, kopiowanie, powielanie dowolną metodą materiałów przesłanych przez Użytkownika.
8.    Usługodawca zastrzega sobie pełne prawo do decydowania o publikacji przesłanych materiałów, w tym: sposobu, terminu, wykorzystania fragmentu przesłanego zdjęcia (np. poprzez kadrowanie). Decyzja Usługodawcy odnośnie publikacji materiałów jest ostateczna.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2.    Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
3.    Użytkownikowi niebędącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia.
4.    W celu zrealizowania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, Użytkownik zwraca się z żądaniem do Administratora. Żądanie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Wyczynowego 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem Pomoc - selfie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres pomoc.selfie@msit.gov.pl.
5.    Dane dotyczące Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

§ 11 Wymagania techniczne

1.    Do korzystania z Aplikacji Internetowej wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.


§ 12 Postępowanie reklamacyjne

1.    Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Aplikacji Internetowej uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: pomoc.selfie@msit.gov.pl bądź w formie listownej na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Wyczynowego 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem Pomoc - selfie.
2.    Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
3.    W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni roboczych.
4.    W sytuacji, w której do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
5.    Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie reklamacyjne, na adres wskazany w zgłoszeniu.

§ 13 Zmiany Regulaminu

1.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej www www.selfiezgwiazdasportu.pl oraz drogą elektroniczną.
2.    Usługodawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www www.selfiezgwiazdasportu.pl/regulamin informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Usługodawca wyśle do Użytkowników zalogowanych stosowną informację wraz z tekstem jednolitym zmienionego Regulaminu.
3.    Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
4.    Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Internetowej po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
5.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Aplikacji Internetowej i wysłania stosownej informacji do Użytkowników zarejestrowanych.
6.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.selfiezgwiazdasportu.pl/regulamin Aplikacji Internetowej.

§ 14 Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
2.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w Aplikacji Internetowej w zakładce „Regulamin” oraz na stronie internetowej pod adresem www www.selfiezgwiazdasportu.pl/regulamin.
3.    Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4.    Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.